Na skróty


Jesteś 154824 naszym gościem

Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego
Pracownia RTV

85 - 028 Bydgoszcz

ul. Żmudzka 5 / 29

KRS 0000119951

NIP: 554-21-17-882

 

Prezes: Mirosław Twaróg

e-mail : podwiatr93@wp.pl

 

 

Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego jest niezależną organizacją pozarządową wpisaną do rejestru sądowego Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w czerwcu 1997 r.

Komitet założycielski Stowarzyszenia stanowili: Eleonora Berent-Benedyk, Konstanty Dombrowicz, Andrzej Grützmacher, Maria Grützmacher, Sebastian Korniluk, Irena Maciejewska, Edward Małachowski, Zdzisław Mikuła, Ryszard Murawski, Zdzisław Pająk, Piotr Pankanin, Zygfryd Szukaj, Anna Twaróg, Mirosław Twaróg, Maria Zajączkowska i Jerzy Żelski. W skład Zarządu I kadencji wyłonionego na Walnym Zebraniu weszli: Mirosław Twaróg – prezes ( pełni tę funkcję osiemnasty rok), Edward Małachowski – sekretarz, Zygfryd Szukaj – skarbnik oraz Zdzisław Mikuła i Ryszard Murawski – członkowie.

 

Cele i formy działania

 

Stowarzyszenie pomaga młodzieży dostrzegającej w dziennikarstwie spełnienie aspiracji życiowych w zorganizowanym, merytorycznym i emocjonalnym pogłębianiu swoich twórczych zainteresowań.

Ułatwia określenie preorientacji zawodowej i wybór kierunku studiów.

Tworzy młodzieży warunki do korzystania ze społecznych i prywatnych środków przekazu w celu wyrażania poglądów, opinii oraz prezentowania problemów najbliższego środowiska i własnego pokolenia

Sprzyja samorealizacji intelektualnej młodych ludzi poprzez udostępnienie atrakcyjnych form edukacji multimedialnej.

 

Stowarzyszenie skupia grono dziennikarzy, nauczycieli, studentów i działaczy społecznych wspierających cztery formy edukacji i twórczości multimedialnej młodzieży o uzdolnieniach dziennikarskich i humanistycznych w kraju oraz pochodzenia polskiego mieszkającej w Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii.

 

Pierwsza to patronat organizacyjny nad działalnością Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich w Bydgoszczy - atrakcyjnych spotkań z dziennikarstwem prasowym, radiowym i telewizyjnym. Ich pomysłodawcą, autorem koncepcji programowej i szefem jest Mirosław Twaróg.

Od 1992 roku Warsztaty ukończyło 1946 uczennic i uczniów z ponad 300 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich Bydgoszczy i makroregionu. Wielu z nich studiuje dziennikarstwo, a także inne kierunki humanistyczne, redaguje gazetki szkolne, czasopisma studenckie, pracuje w mediach centralnych, regionalnych , lokalnych i zagranicznych, zajmuje się dydaktyką dziennikarską. Edukację prowadzoną pod patronatem Stowarzyszenia wspiera bydgoskie środowisko dziennikarskie. W szkoleniu adeptów sztuki dziennikarskiej wzięło dotąd udział 75 dziennikarzy i realizatorów. Stowarzyszenie korzysta z pomocy Rozgłośni Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz Ośrodka Telewizji Polskiej w Bydgoszczy.

 

Druga forma skierowana do absolwentów Warsztatów wzbogaca ich podstawowe przygotowanie do pracy dziennikarskiej o wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu poetyki reportażu. W latach 1997 – 2003 z inicjatywy Mirosława Twaroga zorganizowane zostały Konwersatoria z poetyki reportażu prasowego i telewizyjnego, których sześć edycji ukończyło 240 osób. Od roku 2004 absolwenci Warsztatów mogą brać udział w zmodyfikowanej przez pomysłodawcę kontynuacji tego projektu pod nazwą Studium Reportażu obejmującego wybrane zagadnienia poetyki reportażu prasowego, radiowego i telewizyjnego. Jedenaście edycji Studium ukończyło 600 osób( w roku szkolnym 2014-15 trwa ich dwunasta edycja) . W roku 2010 z inicjatywy Stowarzyszenia przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 4 w Bydgoszczy powstała Pracownia Radiowo - Telewizyjna uzupełniająca formułę kształcenia medialnego objętego programem Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich i Studium Reportażu. Pracownia działa w strukturze zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy dzięki materialnej pomocy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Jej siedziba znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

 

Trzecia forma obejmuje udział członków Stowarzyszenia w popularyzacji dziennikarstwa multimedialnego wśród młodzieży szkolnej i pozaszkolnej poprzez m.in. warsztaty i konferencje edukacyjne, wspieranie gazetek szkolnych i nauczycieli zajmujących się opieką nad ich redakcjami, organizowanie konkursów publicystycznych i cyklu „spotkań z mediami” w środowiskach uczniowskich. Pod auspicjami Stowarzyszenia na antenie PR Radia Pomorza i Kujaw zaprezentowano trzydzieści audycji zrealizowanych przez młodzież pod kierunkiem red. Zdzisława Pająka, a w TVB wyemitowano pod opieką merytoryczną red. Tomasza Groneta cztery programy autorstwa młodych twórców.

 

Czwartą formę stanowi - poprzez wspieranie organizacyjne i techniczne Warsztatów i Studium Reportażu – przygotowywanie uczestników obu form edukacji do prezentacji i promocji swojej twórczości dziennikarskiej na łamach kujawsko-pomorskiego czasopisma społeczno - kulturalnego „Pod Wiatr”. Z czasopismem, którego wydawcą jest Mirosław Twaróg współpracuje młodzież: amatorzy dziennikarstwa, literatury, fotografii i sztuki plastycznej z regionu , kraju oraz szkół polskich na świecie. W roku 2011 pismo docierało w wersji papierowej do czytelników w ponad 700 ośrodkach polonijnych 106 krajów. Od 2012 roku ukazuje się w formie elektronicznej kontynuując współpracę z Polonią.

 

Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego adresuje oryginalną, fachową, przyjazną ofertę edukacyjną do młodych ludzi, którzy przy pomocy swego talentu, dynamizmu i mobilności pragną przekraczać bariery i dążyć do realizacji wymarzonych dziennikarskich pasji. Pasji, które będą oddawały najodważniejsze ambicje, niewypowiedziane zamierzenia i śmiałe plany. Ich finalnym owocem i pragmatycznym rezultatem może być tylko sukces.